ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

АНКЕТНИ КАРТИ ПО ПРОЕКТ"ТВОЯТ ЧАС"

Екипът за организиране и управление на проекта„Твоят час“ подготви електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта. Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г. Същите са както следва:
Анкета за учениците: 
http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx

Анкета за родителите: 
http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx

Анкета за членовете на съветите „Твоят час“: 
http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx