ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Покана

ПОКАНА

ОТ ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
ДИРЕКТОР НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГРАД БОТЕВГРАД


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с чл. 265 от ЗПУО и чл. 11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към ДГ и училищата
Ви каня да участвате в събрание за избор на Обществен съвет към ОУ „Свети Свети Кирил и Методий” на 10.11.2016 г. от 17,30 ч. в компютърния кабинет на училището при следния дневен ред:
  1. Избор на протоколчик на събранието.
  2. Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към ДГ и училищата.
  3. Избор на комисии -комисия по избор и комисия по преброяването
  4. Избор на Обществен съвет.
  5. Разни.

Надявам се на Вашето съдействие, взаимопомощ и присъствие.