ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Покана

ПОКАНА

до членовете на Обществения съвет

от Светослава Стефанова Станева
Председател на обществения съвет на ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГРАД БОТЕВГРАД


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

Във връзка с чл. 265 от ЗПУО и чл. 11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към ДГ и училищата
Ви каня да участвате в заседание на Обществения съвет във връзка с чл. 16, ал.1, т.4 и ал.4, от Правилника на 12.12.2016г. от 18.30 ч. в  ОУ,, Свети Свети Кирил и Методий“, гр. Ботевград , при дневен ред:

  1. Съгласуване на изпълнението на бюджета  за 2016 г. , даване на преходен остатък , даване на становище за разпределението  по дейности  и размера на капиталовите разходи на училището.


Надявам се на Вашето съдействие, взаимопомощ и присъствие.