ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Покана

ПОКАНА

до членовете на Обществения съвет

от Светослава Стефанова Станева
Председател на обществения съвет на ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГРАД БОТЕВГРАД


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,


Във връзка с чл. 265 от ЗПУО и чл. 11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към ДГ и училищата
Ви каня да участвате в заседание на Обществения съвет във връзка с чл. 16, ал.1, т.4 и ал.4, т.10, от Правилника на 20.03.2017г. от 16.30 ч. в  ОУ,, Свети Свети Кирил и Методий“, гр. Ботевград , при дневен ред:

  1. Разискване и даване на становище относно училищния план-прием за учебната 2017/2018 година в 1 и 5 клас
  2. Даване становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за 2017 г.


Надявам се на Вашето съдействие, взаимопомощ и присъствие.