ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Покана

ПОКАНА

до членовете на Обществения съвет

от Светослава Стефанова Станева
Председател на обществения съвет на ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГРАД БОТЕВГРАД


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,


Във връзка с чл. 265 от ЗПУО и чл. 11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към ДГ и училищата
Ви каня да участвате в заседание на Обществения съвет във връзка с чл. 16 , от Правилника на 11.09.2017г. от 16 ч. в  ОУ,, Свети Свети Кирил и Методий“, гр. Ботевград , при дневен ред:

  1. Освобождаване от Обществения съвет на Милена Цолова Маринова- Николова - протоколчик и избирането на нов такъв.                                            

2 .Съгласуване избора на учителите  на учебници и учебни комплекти.

3. Съгласуване Стратегията на училището

4. Съгласуване на Програмата за ранно напускане на училище.

5.Съгласуване на Програмата за  предоставяне на равни възможности  и за приобщаване   на децата  и учениците от уязвими групи. 

6. Съгласеване на политики  и мерки за качеството на образователния процес.

7.Съгласуване на училищен план.

8. Съгласуване на етичен кодекс на училището.


Надявам се на Вашето съдействие, взаимопомощ и присъствие.