ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Покана

ПОКАНА

до членовете на Обществения съвет

от Светослава Стефанова Станева
Председател на обществения съвет на ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГРАД БОТЕВГРАД


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

Във връзка с чл. 265 от ЗПУО и чл. 11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към ДГ и училищата
Ви каня да участвате в заседание на Обществения съвет във връзка с чл. 16, ал.1, т.4 и ал.4, от Правилника на 22.11.2017г. от 16 ч. в  ОУ,, Свети Свети Кирил и Методий“, гр. Ботевград , при дневен ред:

  1. Съгласуване на отчета за изразходваните средства от бюджета за периода 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

                                                           
Надявам се на Вашето съдействие, взаимопомощ и присъствие.