ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Покана

ПОКАНА

до членовете на Обществения съвет

от Светослава Стефанова Станева
Председател на обществения съвет на ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГРАД БОТЕВГРАД


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

Във връзка с чл. 265 от ЗПУО и чл. 11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към ДГ и училищата
Ви каня да участвате в заседание на Обществения съвет   на 22.01.2018г. от 17.30 ч. в  ОУ,, Свети Свети Кирил и Методий“, гр. Ботевград , при дневен ред:

  1. Запознаване членовете на Обществения съвет с проекта  за въвеждане на Иновация 2018 г. - Креативна класна стая и съгласуването му.

                                                           
Надявам се на Вашето съдействие, взаимопомощ и присъствие.