ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Покана

 

ОТ ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА

ДИРЕКТОР НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ГРАД БОТЕВГРАД

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

          Във връзка с чл. 265, чл. 266, ал. 2 от ЗПУО и чл. 11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към ДГ и училищата Ви каня да участвате в събрание за избор на Обществен съвет към Основно училище „Свети свети Кирил и Методий” – гр. Ботевград на 11.11.2019 г. /понеделник/ от 17:30 часа в компютърния кабинет на училището при следния дневен ред:

  1. Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към ДГ и училищата.
  2. Избор на комисии:
  • комисия по избор;
  • комисия по преброяването.
  1. Избор на членове /постоянни и резервни/ на Обществен съвет.
  2. Разни.

 

         Надявам се на Вашето съдействие, взаимопомощ и присъствие.