ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Училищен план - прием за учебната 2017/2018 г.

 

ЗАПОВЕД
№427/28.03.2017 г.

           На основание чл. 259, ал. 1 от ЗУПО,чл. 19, ал. 2,т.5 от Наредба №12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 44, ал. 1 и чл.45, ал.1 от Наредба №10 за организацията на дейностите в училищното образование, решение на Педагогическия съвет - Протокол №7/14.03.2017 г. и Протокол №3/14.03.2017 г. от заседание на Обществения съвет

УТВЪРЖДАВАМ:

I. Училищен  план - прием за учебната 2017/2018 г., както следва:
      1. Брой паралелки в I клас – 2 по 22 места във всяка, т.е общо 44 места;
2.  Брой паралелки в V клас – 2 по 24 места във всяка, т.е общо 48 места;
3.  В останалите класове няма промяна в броя на паралелките;
4.  Целодневна организация на учебния ден да се осъществява в класовете от Начален етап.

II. Училищният план - прием за учебната 2017/2018 г се осъществява съобразно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград, приета с Решение № 47/01.03.2017 г. от Общински съвет – гр. Ботевград.

1. Критерии за прием в I клас:
1.1 Водещи критерии:
       1.1.1. Настоящ адрес на родителите/настойниците в най-голяма близост до училището към 08.02.2017г./Настоящият адрес се проверява служебно. Най-близкото разстояние се измерва от Комисията по данни на Google maps.bg за най-кратък пешеходен маршрут от настоящия адрес на родителите/настойниците до адреса на съответното училище/.
      1.1.2. Ако родителите/настойниците са с различен настоящ адрес, като водещ критерий се взема настоящият адрес на майката или родителя/настойника на когото са присъдени родителските права в най-голяма близост до училището към 08.02.2017 г. /Настоящият адрес се проверява служебно. Най-близкото разстояние се измерва от Комисията по данни на Google maps.bg за най-кратък пешеходен маршрут от настоящия адрес на майката или родителя/настойника на когото са присъдени родителските права до адреса на съответното училище/.
      1.1.3 Кандидатстващият ученик, подлежащ на прием в първи клас, навършва 7-годишна възраст през 2017-та година /предоставя се за справка оригинал на акт за раждане на ученика/
      1.1.4. За семейства, които се преместват да живеят в Ботевград по-късно от определения период 08.02.2017 г. и имат деца подлежащи за прием в I клас, се записват при наличие на свободни места или с мотивирано предложение на директора на училището до началника на РУО за прием на ученици над максимално определения в училищния план-прием при получено разрешение.
      1.1.5. В I клас по преценка на родителя могат да бъдат записвани и деца, които навършват 6 годишна възраст през годината, когато се осъществява прием в I клас. Задължително условие е наличие на готовност за училище, потвърдено в издаденото на детето удостоверение за задължително предучилищно образование и при наличие на свободни места.

 

 

      1.2.  При по-голям брой кандидати за прием в първи клас за съответното училище, които отговарят на горепосочените критерии, при класирането се вземат предвид и следните допълнителни критерии:
      1.2.1.  Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е с трайни увреждания над 50% /удостоверява се с решение на ТЕЛК/;
      1.2.2.  Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е с двама починали родители /предоставя се акт за смърт на родителите/;
      1.2.3. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас има братя и/или сестри, обучаващи се в ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“;
      1.2.4. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е завършил подготвителна група в детска градина в най-голяма близост до училището. /удостоверява се с удостоверение за завършена подготвителна група/;
      1.2.5. Близнаци се класират заедно;
       1.2.6.  При по-голям брой кандидати за прием в първи клас за съответното училище, които отговарят на задължителните и допълнителните критерии, Комисията тегли жребий в присъствието на заинтересованите родители.

2. График на дейностите за прием на ученици в I клас:
                 2.1. от 18.04.2017 г. до 19.05.2017 г. вкл. - Подаване на заявления от родителите/настойниците в училището за участие в 1-во класиране;
                 2.2. на 02.06.2017 г. - Обявяване на списъците от 1-во класиране;
                  2.3. от 05.06.2017 г. до 06.06.2017 г. вкл. - Записване на учениците след 1-во класиране.
                 2.4. на 07.06.2017 г. -  Обявяване на свободните места за 2-ро класиране;
                 2.5. от 08.06.2017 г. до 09.06.2017 г.- Подаване на заявления от  родителите. /настойниците в училището за участие във 2-ро класиране;
                 2.6. от 12.06.2017 г. до 14.06.2017 г.- Записване на ученици след 2-ро класиране;
                 2.7. от 13.06.2017 г. до 14.09.2017 г. - Попълване на свободните места.

3. Необходими документи за кандидатстване за прием в училището:
3.1. Заявление /по образец/;
3.2. Оригинал на акт за раждане на кандидатстващия ученик – за справка;
3.3.  Лична карта на родителя/настойника – за справка;
3.4    Служебна бележка за настоящ адрес.

4. Училищна комисия за изпълнение на училищния план - прием:
4.1. Състав на училищната комисия:
Нина Василева Дюлгерска– заместник – директор по УД
Мариана Василева Гатева – секретар
Милена Василева Николова – учител начален етап – ЦДО
Цветомира Пеева Пеева – старши учител начален етап
Камелия Миткова Лакова – старши учител начален етап
                 4.2. Задължения на училищната комисия:
4.2.1. Приема заявленията за прием в I и V клас и придружаващите ги необходими документи за удостоверяване на информация – оригинал на акт за раждане на кандидатстващия ученик; лична карта на родителя/настойника; служебна бележка за настоящ адрес;
4.2.2. Извършва всички дейности по приема на ученици.
            Настоящата ми заповед да се сведе до знанието на всички родители.


ДАНИЕЛА НИКОЛОВА                                                                             
Директор                                                                               
ОУ  „Св. св. Кирил и Методий”
Ботевград