ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

"Деца, родители и учители срещу езика на омразата и дискриминацията"

Българското общество е изправено през последните години пред постоянно нарастващо ниво на агресия и на задълбочаващи се дискриминативни нагласи, периодично изливащи се в различни форми и на физическо насилие, включващи ксенофобия и расизъм и базирани на широкото разпространение на езика на омразата. Сблъскването на децата с този социален феномен вече настъпва в най-ранна възраст поради ранната социализация на днешните деца в резултат на навлезлите в ежедневието информационни и комуникационни технологии. Благодарение на ползването на интернет от все по-крехка възраст децата са изложени на видимо социално приемлива употреба на езика на омразата, широко разпространен в онлайн средата, без да имат изградена морални и психологически бариери срещу проявите на дискриминация по етнически, религиозен и полов признак и произтичащото от тях нарушаване на основни човешки права.

Поради ранното привикване към езика на омразата крайно националистически партии и движения, както и екстремистки групировки като скинхедс, успяват да привличат все повече тийнейджъри от все по-ранна възраст.

Нараства агресията в училищна и извънучилищна среда, за което свидетелстват зачестяващи случаи на училищен и онлайн тормоз, а най-често – комбинация от двете.

Сред причините за това явление е и абдикирането на родителите от дигитално родителство – неразбиране на все по-голямата роля, която интернет играе в живота и израстването на децата им, незаинтересованост с какво се занимават децата им в интернет, липса на общуване и разяснение за спецификата на онлайн средата и нейните изразни средства, както и късното и неубедително навлизане на гражданското образование и обучението в социални умения в училище.

Липсата на обединени усилия на родители и педагози за развитие на социалните умения и емоционалната интелигентност у децата и прехвърлянето на отговорност между тях води до постепенно създаване на трайни дискриминативни и агресивни нагласи, изразяващи се в отношенията между връстници, спрямо учители, между родители и учители. В стремежа си да осигурят по-безопасна среда за своите деца родители масово ги отписват от училища със смесен етнически състав, което затвърждава дискриминативните нагласи у децата и маргинализирането на уязвимите им връстници в неравностойно положение.

Тези тревожни тенденции породиха идеята за проекта "Деца, родители и учители срещу езика на омразата", който се съфинансира по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма за подкрепа на НПО в България. Необходимите за противодействие промени в учебни програми и съдържание, методи на преподаване ще отнеме повече време, отколкото обществото ни има за реакция. Поради това с обединените усилия на екипа на проекта и професионални учители в начален курс се разработва методика, която да обвърже съществуващите учебни планове и съдържание с подходящите методи за работа за превенция на езика на омразата от ранна възраст.

Първият етап от проекта ще бъде посветен на избора и разработването на 10 модулни теми, подходящи за възрастовата група. На втория етап от проекта след редакцията, отчитаща забележките и предложенията на експертите, темите ще бъдат тествани в училища с етнически хомогенни начални училища. Това ще позволи да се направи сравнение и да се направят изводи за подходящите методически указания към учителите в различните по състав начални училища в страната.

Галерия снимки