ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Училище „Св. Св. Кирил и Методий“ работи по нови европейски проекти

Проект "ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ"

Финансираща организация: Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Партньори:

Център за изследвания на приобщаващото образование (ЦИПО), Великобритания

Цел на проекта:

Да покажем на широката общественост и на пряко заинтересованите страни как на практика българските училища могат да бъдат място за успешно обучение, професионално развитие и социално приобщаване, както на всички деца, така и на целият училищен персонал.

Специфични цели: (1) Да предоставим за свободна употреба на българските училища адаптирана за българския контекст методология и инструментариум за ефективно академично и социално включване на всички деца в училищната институция; (2) Да повишим обществената чувствителност към необходимостта всички деца и учители да се чувстват спокойни, успешни и социално приети в училище; (3) Да изпробваме и адаптираме британския опит наЦентър за изследване на приобщаващото образование в изграждането на ефективни приобщаващи училища като подкрепим експертно училищния екип на 10 училища в София-град и София-област в преминаването им през 2-годишен цикъл, следващ методологията на Индекс за приобщаване.

 

Описание на проекта:

Проектът ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ е ценен за България с това, че ще предостави за широка употреба адаптирана методология и инструментариум за холистичен подход към социалното приобщаване, който се опира преди всичко на самонаблюдението и самооценката от страна на общността (училището) и използването на вътрешните за нея ресурси (силните страни и таланти на всичките й членове – ученици, училищен екип, родители).

В допълнение на това, чрез отразяване на резултатите от реалния практически опит в медиите, проектът ще предложи на обществото нов поглед към приобщаването. В момента в България приобщаващото образование се мисли в тесен смисъл – приобщаване на деца със СОП за подобряване на академичните им постижения в образователния им път.

 

Докато в настоящото проектно предложение приобщаване се мисли в много по-широки граници като някои от по-отчетливите разлики са: децата се приемат като източник на ресурси за успешно приобщаване на всички в общността, а не като източник на проблеми, които трябва да се решат; цели се приобщаването и съвместната подкрепа между всички: учители, деца, ръководство, така че всички те да се чувстват добре и ценени в училищата общност, а тя да се развива и да функционира като естествена част от общността като цяло (квартала, града); успешното включване в академичния и социалния живот на училището е предпоставка за пълноценното включване в обществото.

Проектът е иновативен и за ЦПО като организация, работеща в сферата на приобщаващото образование, с това, че ще ни даде практически опит в прилагането на систематизирана методология за подкрепа на училищни екипи в изграждането на приобщаваща материална и ценностна среда в училище.

Дейности по проекта:

    Превод на третата редакция на Индекс за приобщаване;
    Учебна визита на двама български експерти в Център за изследване на приобщаващото образование, Великобритания, и в британски училища, работещи по Индекса за приобщаване с цел наблюдение на добри практик;
    Изграждане и поддържане на публична он-лайн платформа за публикуване на резултатите от тестването на Индекса в 10 български училища;
    Промотиране на Индекса за приобщаване и избор на 10 училища, които да тестват методологията и инструментариума му;
    Експертна подкрепа за тестването на методологията и инструментариума наИндекс за приобщаване в 10 български училища от страна на ЦПО и ЦИПО под формата на обучения, мониторинг, оценка и даване на препоръки;
    Цялостен анализ на резултатите от тестването на Индекса в България;
    Адаптиране на Индекса за българските условия и качването му за свободен достъп в он-лайн платформата;
    Организиране на конференция в началото на проекта за представянето на проекта, промотирането на методологията и принципите на Индекса за приобщаване;
    Организиране на заключителна конференция за представяне на резултатите от проекта и промотиране на он-лайн платформата и свободно достъпната адаптирана и успешно пробирана методология на Индекса;
    Осигуряване на публичност, вкл. участие на екипа в ТВ и радио предавания и публикации в пресата и електронните медии за промотиране на Индекса и неговите принципи пред широк кръг от хор