ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Бюджет и финанси

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Относно: Изпълнението на делегирания бюджет в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" към 30.09. 2016г.

             
 

Параграфи

ПРИХОДИ

държавни дейности

местни дейности

 

план

отчет

план

отчет

 

§ 61-09

Трансфери -субсидии

400 742

400 742

 

 

 

§ 61-09

Корекция по бюджета

6 092

6 092

 

 

 

§ 61-09

Спорт за всички

1 246

1 246

 

 

 

§ 61-09

Пътни на учителите

1 185

1 185

 

 

 

§ 61-09

Учебници

12 432

12 432

 

 

 

§ 61-09

Трансфери -преходен остатък

 

 

23 916

 

 

§ 61-09

Приходи от наеми на имущество

 

 

194

 

 

 

РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

§ 01-00

ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА

258 875

223 619

15 220

15 220

 

§ 01-01

Заплати на персонала

258 875

223 619

15 220

15 220

 

§ 02-00

ДРУГИ ВЪЗНАГР. И ПЛАЩАНИЯ

12 375

4 015

8 696

8 696

 

§ 02-05

Изплатени суми  СБКО

12 375

4 015

8 696

8 696

 

§ 05-00

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР.ВНОСКИ

58 500

52 112

 

 

 

§ 05-51

Вноски ДОО

27 000

25 530

 

 

 

§ 05-52

Вноски  - УЧ.ПФ

11 250

8 958

 

 

 

§ 05-60

Вноски - Здравни осигуровки

12 750

11 621

 

 

 

§ 05-80

Вноски  - Д3ПО

7 500

6 003

 

 

 

§ 10-00

ИЗДРЪЖКА

94 434

77 146

 

 

 

§ 10-11

ХРАНА

10 500

7 662

 

 

 

§ 10-13

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

1 200

0

 

 

 

§ 10-14

УЧЕБНИЦИ И КНИГИ

12 432

12 585

 

 

 

§ 10-15

МАТЕРИАЛИ

18 025

11 451

194

194

 

§ 10-16

ВОДА.ГОРИВА.ЕНЕРГИЯ

20 250

11 631

 

 

 

§ 10-20

ВЪНШНИ УСЛУГИ

22 277

28 934

 

 

 

§ 10-30

ТЕКУЩ РЕМОНТ

7 500

3 130

 

 

 

§ 10-51

КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА

1 125

1 071

 

 

 

§ 10-62

РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ

1 125

682

 

 

 

§ 19-81

РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ И ТАКСИ

2 513

3 338

 

 

 

§ 52-01

ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ

0

1 470

 

 

 

§ 52-03

ПРИДОБИВАНЕ НА  ДМА

0

9 485

 

 

 

 

ОБЩО;

426 697

371 185

23 916

23 916

             
   

Забележка: Към 30.09.2016 г. училището няма неразплатени/просрочени задължения.

             

 

Списък от Документи