ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Нормативни документи

Списък от Документи

 • Учебни планове свали файл
 • Годишен план свали файл
 • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаването на децата и учениците от уязвимите групи свали файл
 • Етичен кодекс свали файл
 • Правилник за вътрешния трудов ред свали файл
 • План за контролната дейност на директора свали файл
 • Програма за превенция на ранното напускане свали файл
 • План за контролната дейност на заместник директора УД свали файл
 • Училищна програма за повишаване на качеството свали файл
 • Годишна училищна програма ЦДО свали файл
 • Годишен тематичен план на педагогическия съветник свали файл
 • Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд свали файл
 • Училищна стратегия за повишаване на качеството на образование свали файл
 • План за реализиране на стратегията за повишаване на качеството на образование свали файл