ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Нормативни документи

Списък от Документи

 • Училищни учебни планове свали файл
 • Годишен план за дейността на училището свали файл
 • годишен тематичен план на педагогическия съветник свали файл
 • етичен кодекс свали файл
 • Годишна училищна програма за целодневна органицация свали файл
 • План за действие при тежки зимни условия свали файл
 • План за контролната дейност на директора свали файл
 • Правилник за вътрешния трудов ред свали файл
 • Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитатие, обучение и труд свали файл
 • Програма за превенция на ранното напускане свали файл
 • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи свали файл
 • Теми и график на заседанията на педагогическия съвет свали файл
 • училищен план за повишаване на качеството свали файл