ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Нормативни документи

Списък от Документи

 • Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд свали файл
 • Училищна стратегия за повишаване на качеството на образование свали файл
 • Учебни планове 2019-2020 г. свали файл
 • Годишен план 2019-2020 свали файл
 • Правилник за вътрешния трудов ред 2019-2020 свали файл
 • Етичен кодекс 2019-2020 свали файл
 • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаването на децата и учениците от уязвимите групи 2019-2020 свали файл
 • Програма за превенция на ранното напускане 2019-2020 свали файл
 • Правилник за дейността на училището 2019-2020 свали файл
 • План за контролната дейност на заместник директора УД свали файл
 • Училищен план за превенция и интервенция на тормоза и насилието 2019-2020г свали файл
 • Годишна училищна програма ЦДО 2019-2020 свали файл
 • Годишен тем. план педагогически съветник 2019-2020 г-цел,задачи свали файл
 • Мерки за внасяне на подобрения в работата 2019-2020 свали файл
 • Програма за качество на образованието свали файл
 • Училищен план за качество на образованието свали файл
 • Заповед организация на учебния ден свали файл
 • Заповед форми на обучение свали файл