ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

График за провеждане на родителски срещи

 

ЗАПОВЕД

№89/31.10.2019 г.

           На основание чл. 259, ал. 1от Закона за предучилищното и училищното образование  

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

           График за провеждане на родителски срещи за учебната 2019-2020 година

 

 

Дата

 

 

Клас/Паралелка

 

Тема

17.09.2019  г .

I – VII класове

Запознаване с ПДУ, Учебните планове, Етичен кодекс на училището; Избиране на родителски актив; Представяне на преподавателите на съответната паралелка

27.11.2019 г.

III – IV класове

Тематична родителска среща – „Как да не загубим детето си във виртуалния свят?”

04.12.2019 г.

V – VII класове

Тематична родителска среща – „Как да предпазим детето си от наркотиците?”

06.02.2019 г.

I – VII класове

Отчет за работата през I учебен срок; Насоки за подобряване работата през II учебен срок; Дисциплина на учениците

14.05.2019 г.

I – III класове

Организационни въпроси, свързани с края на учебната година, успеха и дисциплината на учениците в края на годината.

14.05.2019 г.

IV-те класове

Организационни въпроси, свързани с края на учебната година, успеха и дисциплината на учениците в края на годината; Дейности и насоки, във връзка с провеждането на НВО

04.06.2019 г.

IV – VI класове

Организационни въпроси, свързани с края на учебната година, успеха и дисциплината на учениците в края на годината;

04.06.2019 г.

VII –те класове

Организационни въпроси, свързани с края на учебната година, успеха и дисциплината на учениците в края на годината; Дейности и насоки, във връзка с провеждането на НВО

 

          Всички класни ръководители да информират учениците, да впишат в електронния дневник на класа датите, да поканят родителите на учениците за присъствие на родителските срещи, да впишат датата в ученическите книжки.

          Присъствието поне на един от родителите по време на родителската среща е тяхно задължение съгласно чл. 210, ал. 1, т. 6 от ЗПУО и е акт на положително отношение към училището и доброто възпитание на учениците.

        

 

         Участието на всички учители по време на провеждането на родителските срещи е задължително.

          Графикът на родителските срещи да се публикува на сайта на училището, да се постави на информационното табло и да се сведе до знанието на класните ръководители.    

          Графикът и темите на родителските срещи подлежи на допълване и актуализация през учебната година при необходимост.       

   Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  Нина Василева Дюлгерска – зам. директор УД.

 

 

 

 

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА                                                                          

Директор                                                                                

ОУ  „Св. св. Кирил и Методий”

Ботевград               

 

 

Списък от Документи

  • График за провеждане на родителски срещи за учебната 2019-2020 година свали файл