ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Училищен план - прием за учебната 2018-2019 г

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

2140 Ботевград, ул. “Д-р Адриян Атанасов” №8, тел:0723/66 902

e-mail:ou_kiril_metodii@abv.bg

 

 

 

ЗАПОВЕД

№377/20.03.2018 г.

 

           На основание чл. 259, ал. 1 от ЗУПО, чл. 19, ал. 2, т. 5 от Наредба №12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, глава IV, раздел I: чл. 41, ал. 1, чл.43, ал. 2, чл. 44, ал. 1, чл. 45, ал.1 и чл. 46 от Наредба №10 за организацията на дейностите в училищното образование, решение на Педагогическия съвет - Протокол №7/19.03.2018 г., Протокол №6/19.03.2018 г. от заседание на Обществения съвет, Решение №29/22.02.2018 г. на Общински съвет – Ботевград и Заповед №ОА-123/19.03.2018 г. на Кмета на Община Ботевград

 

УТВЪРЖДАВАМ:

 

 1. Училищен  план - прием за учебната 2018-2019 г., както следва:
 1. Брой паралелки в I клас – 2 /две/ паралелки, с брой ученици – 44.

            2.  Брой паралелки в V клас – 3 паралелки, с брой ученици – 65.

            3.  В останалите класове няма промяна в броя на паралелките;

            4.  Целодневна организация на учебния ден да се осъществява в класовете от Начален етап.

   

 1.  Условия за училищен план - прием за ученици в първи клас за учебната 2018-2019 г. в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Ботевград

   

            1. Критерии за прием в I клас:

            1.1 Водещи критерии:

            1.1.1. Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, който не е променян в последните 3 години преди подаване на заявлението;

            1.1.2. Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият  адрес е променен в периода през последните 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

            1.1.3 Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият  адрес е променен в последната  1 година  преди подаване на заявлението;

            1.1.4. Деца с постоянен/настоящ адрес извън района на училището;     

            1.1.5. В I клас по преценка на родителя могат да бъдат записвани и деца, които навършват 6 годишна възраст през годината, когато се осъществява прием в I клас. Задължително условие е наличие на готовност за училище, потвърдено в издаденото на детето удостоверение за задължително предучилищно образование и при наличие на свободни места.

   

            1.2.  При по-голям брой кандидати за прием в първи клас за съответното училище, които отговарят на горепосочените критерии, при класирането се вземат предвид и следните допълнителни критерии:

            1.2.1.  Дете с трайни увреждания над 50%;

            1.2.2.  Дете с двама починали родители;     

            1.2.3.  Деца, които имат брат или сестра, ученици в избраното училище;

            1.2.4. Деца завършили подготвителна група в детска градина в най-голяма близост до училището /удостоверява се с удостоверение за завършена подготвителна група/;

            1.2.5.  Близнаци се класират заедно;

          

   

   

   

   

            1.2.6.  При по-голям брой кандидати за прием в първи клас за съответното училище, които отговарят на задължителните и допълнителните критерии, Комисията тегли жребий в присъствието на заинтересованите родители.

   

            2. Необходими документи за кандидатстване за прием в училището:

                - Заявление с актуални данни за детето и родителя по образец от училището;

                - Акт  за раждане /в оригинал/ на кандидатстващия ученик – за справка;

                - Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето /в оригинал/, издаден от служба   ГРАО – за справка;

                - Лична карта на родителя/настойника – за справка;

   

  3. Училищна комисия за изпълнение на училищния план-прием в първи клас за учебната 2018-2019 година:

            3.1. Състав на училищната комисия:

                   Председател: Мариана Иванова Тодорова – педагогически съветник

                   Членове:

         1. Мариана Василева Гатева – секретар

 1.  Петя Микова Христова – старши учител начален  – ЦДО
 2.  Геновева Михайлова Йотова – старши учител начален етап

                4. Маргарита Петрова Микова – старши учител начален етап

             3.2. Задължения на училищната комисия:

             3.2.1. Приема заявленията за прием в I и V клас и придружаващите ги необходими документи за удостоверяване на информация – оригинал на акт за раждане на кандидатстващия ученик; лична карта на родителя/настойника; служебна бележка за настоящ адрес;

             3.2.2. Извършва всички дейности по приема на ученици.

             Място за приемане на документи и записване на ученици – Канцеларията на училището.

             Работно време: 08:00 ч. до 16:30 ч.

   

             4. График на дейностите за прием на ученици в I клас:

                 16.04.2018 г. до 18.05.2018 г. вкл. - Подаване на заявления от родителите/настойниците в училището за участие в 1-во класиране;

                  04.06.2018 г. - Обявяване на списъците от 1-во класиране;

                  05.06.2018 г. до 08.06.2018 г. вкл. - Записване на учениците след 1-во класиране.

                  11.06.2018 г. -  Обявяване на свободните места за 2-ро класиране;

                  12.06.2018 г. до 15.06.2018 г.- Подаване на заявления от  родителите. /настойниците в училището за участие във 2-ро класиране;

                  18.06.2018 г. до 20.06.2018 г.- Записване на ученици след 2-ро класиране;

                  21.06.2018 г. до 14.09.2018 г. - Попълване на свободните места.

   

             Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

             Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

   

   

   

   

   

  НИНА ДЮЛГЕРСКА                                                                            

  Директор                                                                               

  ОУ  „Св. св. Кирил и Методий”

  Ботевград