ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Национална програма ИКТ в системата на училищното и предучилищното образование

Компонент  2

Компонентът  включва  предоставяне  на  целеви  средства  на  училища  за  закупуване,  за разработване и за използване на електронно съдържание от училищата в РепубликаБългария, обучение на педагогически специалисти  за  създаване  и  ползване  на    електронно съдържание и организация на цифров архив за споделяне на образователни ресурси в рамките на цялата образователна система. 

Училищата по този компонент се разделят на 3 групи, спрямо това за каква максимална сума, за която могат да кандидатстват:

  •  големи училища (над 1,000 ученици) – до 2,500 лева

  • средни (между 300 и 999 ученици)  – до 2,000 лева

  •  малки (под 300 ученици) – до 1,500 лева