ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“

 Модул „Културните институции като образователна среда “

Осигуряване на възможности за използване на културните институции като образователна среда. 

Основни цели:

     Цел  1

Придобиване на ключови обществени и граждански компетентности и културна осъзнатост в днешния  взаимосвързан свят.

Задача: Откриват и разпознават общности и култури по определен признак / бит, език, религия , архитектура и т.н./

 

       Цел  2

Възпитаване на уважение към историята и традициите на България , към националното и световно културно-историческо наследство.

Задача: Разпознават наблюдаваните паметници на културно-историческото наследство.

 

     Цел   3

Разбиране на  взаимната връзка природа-култура, единството между околната среда ,  бита и традициите на хората.

Задача: Правят изводи за зависимостта между природната среда и обществото.

 

        Цел  4  

Да приемат като мисия съхраняването на многообразието, защото то е богатство.

Задачи: Откриват  забравени традиции и обичаи на различните етноси в България.