ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Национална програма „Отново заедно“

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 5 „Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция” на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

 Цели на програмата

Създаване на условия за социализация и общуване на ученици и педагогически специалисти извън училищната и семейната среда с цел преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19.