ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Национална програма „Заедно за всяко дете“

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетни области 4 „Сплотени училищни общности и системна работа с родителите“ и 5 „Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

5.3. Модул 3 „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ По модула се изпълняват задължително две дейности: организиране и провеждане 5 на срещи с родителите (Дейност 1) и организиране и провеждане на общо мероприятие за включените в националната програма паралелки от училището (Дейност 2).