ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

НП „Иновации в действие“

С РЕШЕНИЕ № 601 от 17 август 2022 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година Обн. ДВ. бр.69 от 26 август 2022 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.  Ботевград е прието за иновативно.

Планът за иновацията включва:

  • създаване на клуб „Ръка за ръка“ (първи етап) и „Бизнес училище“ (втори етап);
  • съчетаването на класически и иновативни средства, базирани на педагогически модели и дигитални технологии в обучението  по математика;
  • прилагане на електронни продукти за повишаване устойчивостта на интересите на учениците и за създаване на позитивна и мотивираща среда;
  • ефективно учене чрез проекти, мисловни карти, работа в екип, при което учителят е в ролята на фасилитатор;
  • създаване на клуб „Млад програмист“ – трети етап;
  • прилагане на проектно-базираното обучение с учениците от четвърти клас;
  • използване на педагогическия модел „Gain Time”;

С платформа ще се проследяват постиженията на учениците по резултати от учебната програма. Ще се създава електронно портфолио за всеки ученик