ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Обща цел Привличането на родителите в училищния живот на децата им за допринасяне на по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; за превръщането на училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживявания и учене на учениците; за развиване на положително им отношение към ученето и редовното им посещение в училище. 

Конкретни (специфични) цели

 активно участие на родителите в обсъждането на актуални за децата им въпроси от училищния живот; при вземането на решения и тяхното реализиране; в предлагането на различни теми за дискусия, в провеждането на различни инициативи и събития;

 подобряване на комуникацията между родител-учител-ученик за изграждане на доверие, уважение и толерантност;

 активно участие на родителите в организирането и провеждането на срещи на паралелката; 

 активно участие на родителите в организирането и провеждането на общо мероприятие на паралелките.

3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 включени родители в училищния живот;

 подобрена комуникация между родители, учители, ученици;

 включени паралелки в националната програма;

 проведени от класния ръководител срещи с родителите;

 проведено общо мероприятие за включените паралелки в националната програма.