ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“


Проектът стартира от 07.01.2020 г. с изпълнението на Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности ( клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране). Дейността включва и провеждане на извънкласни дейности за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.