ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

График за провеждане на родителски срещи

 

           График за провеждане на родителски срещи за учебната  година

 

 

Дата

 

 

Клас/Паралелка

 

Тема

14.09.2023  г .

I – VII класове

Запознаване с ПДУ, Учебните планове, Етичен кодекс на училището; Избиране на родителски актив; Представяне на преподавателите на съответната паралелка

27.11.2023 г.

III – IV класове

Тематична родителска среща – „Как да не загубим детето си във виртуалния свят?”

04.12.2023 г.

V – VII класове

Тематична родителска среща – „Как да предпазим детето си от наркотиците?”

06.02.2024 г.

I – VII класове

Отчет за работата през I учебен срок; Насоки за подобряване работата през II учебен срок; Дисциплина на учениците

14.05.2024 г.

I – III класове

Организационни въпроси, свързани с края на учебната година, успеха и дисциплината на учениците в края на годината.

14.05.2024 г.

IV-те класове

Организационни въпроси, свързани с края на учебната година, успеха и дисциплината на учениците в края на годината; Дейности и насоки, във връзка с провеждането на НВО

04.06.2024 г.

IV – VI класове

Организационни въпроси, свързани с края на учебната година, успеха и дисциплината на учениците в края на годината;

04.06.2024 г.

VII –те класове

Организационни въпроси, свързани с края на учебната година, успеха и дисциплината на учениците в края на годината; Дейности и насоки, във връзка с провеждането на НВО

 

          Всички класни ръководители да информират учениците, да впишат в електронния дневник на класа датите, да поканят родителите на учениците за присъствие на родителските срещи, да впишат датата в ученическите книжки.

          Присъствието поне на един от родителите по време на родителската среща е тяхно задължение съгласно чл. 210, ал. 1, т. 6 от ЗПУО и е акт на положително отношение към училището и доброто възпитание на учениците.

        

 

         Участието на всички учители по време на провеждането на родителските срещи е задължително.

          Графикът на родителските срещи да се публикува на сайта на училището, да се постави на информационното табло и да се сведе до знанието на класните ръководители.    

          Графикът и темите на родителските срещи подлежи на допълване и актуализация през учебната година при необходимост.       

   Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  Нина Василева Дюлгерска – зам. директор УД.