ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Класни ръководители за учебната 2023-2024 година

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 258, ал. 1 от същия нормативен документ, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с организация на дейностите през учeбната 2023-2024 г.

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

  1. Класни ръководители на паралелките за учебната 2023-2024 г., както следва:

Клас/Паралелка

Стая

Класен ръководител

IА

201

Диана Вачева Велчева

IБ

204

Ирина Петрова Райкова

IIА

200

Геновева Михайлова Йотова

IIБ

205

Петя Микова Христова

IIIА

108

Камелия Миткова Лакова

IIIБ

109

Цветомира Пеева Пеева

IIIВ

107

Милена Василева Николова

IVА

104

Иванка Димитрова Муканска

IVБ

103

Димитрина Иванова Джуранова

VА

209

Кръстина Тодорова

VБ

208

Дивна Николова

VIА

212

Мария Димитрова Денкинска

VIБ

206

Даниела Бориславова Димитрова

VIIА

211

Наташа Янкова Орманджиева

VIIБ

210

Илиана Любомирова Първанова

 

  Определените класни ръководители се задължават да изпълняват определените допълнителни функции съгласно чл. 8 от Наредба №15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти по отношение на паралелката, за която са определени като класни ръководители, както следва:

  1. подкрепа на ученическото самоуправление чрез съвместно разработване на теми за плана за часа на класа и правила за поведението във/на паралелката;
  2. своевременно информиране на родителите за:

  а) правилника за дейността на училището, училищния учебен план, седмичното разписание;

  б) образователните резултати и напредъка на учениците;

  в) формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

  г) неспазване на задълженията, произтичащи от чл. 172 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 91 от Правилника за дейността на училището;

 

 

 

 

  1. организиран отдих, физическа активност, занимания по интереси и др.;
  2. изготвяне на мотивирано писмено предложение за поощряване на учениците;
  3. информиране на директора за извършени нарушения от ученика с оглед налагане на санкции по чл. 199, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование;
  4.  изготвяне на мотивирано писмено предложение за налагане на санкция „забележка“ или „преместване в друга паралелка на същото училище“.
  5. спазване и прилагане на изискванията за оформяне и съхранение на документите на групата или паралелката.

   Класният ръководител организира и провежда през времето на учебните занятия час за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка. Дейностите се извършват 40 минути извън седмичното разписание на учебните занятия, по допълнително утвърден график.

             II. За учебната 2022-2023 г. в училището ще има седем  групи ЦОУД за обучение на учениците от І, ІІ , ІІІ  и IV клас с учители:

          1.  Силвия Маринова - IА клас - 23

          2.  Даниела Райчинова - IБ клас - 24

          3.  Цветелина Тончева - IIА клас - 23

          4.  Емилия Бачова - IIБ и IVБ клас - 25

          5.  Петя Маринова - IIIА и IIIБ клас - 27

          6.  Янита Димитрова - IIIБ  и IIIВ клас - 26

          7. Иванка Райкова - IVА и IVБ клас – 25

         ІII.  Организация на учебния ден за ГЦОУД е:

         1. Часовете по задължителните учебни предмети се провеждат в самостоятелен блок до обяд, съгласно утвърдена от директора седмична програма.

         2. 12:00 ч. – 13:15 ч. – обяд и организиран отдих и физическа активност.

         3. 13:15 ч. – 16:25 ч. – самоподготовка, занимания по интереси.

         Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти в училището срещу подпис за сведение и изпълнение.

  Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Нина Дюлгерска на длъжност – заместник-директор УД.

 

 

 

 

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА

Директор                                                                               

ОУ  „Св. св. Кирил и Методий”

Ботевград