ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Център за приобщаващо образование инициира създаване на Професионална общност за приобщаващо образование

 

На 10 февруари 2017 г. в Даунтаун хотел, София по инициатива на Център за приобщаващо образование беше учредена Професионална общност за прибщаващо образование. Тя обединява различен тип професионалити - учители, психолози, логопеди, университетски преподаватели, ресурсни учители, училищни медиатори. Всички те, работят пряко или косвено в общообразователното училище.

 

Фокус на работата на Общността е промяна на нагласите, усъвършенстване на законовата рамка и училищните практики с цел по-добро разбиране и налагане принципите на приобщаващото образование. За председател на Общността бе избрана Даниела Николова, директор на най-младото училище в България – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Ботевград. Както самата тя каза, по време на дискусиите около избора й: „Върви ми да съм първопроходник и за мен е огромна чест на поема тази нова отговорност“.

 

Общността наброява 40 члена. Нови членове ще се приемат след препоръка на настоящ член и след гласуване от Общото събрание. Членовете на Общността ще се събират 3 пъти годишно за двудневни пленарни сесии, където ще обменят опит и ще обсъждат казуси от своята практика. Предвиден е форум и общ календар, чрез които членовете на Общността интензивно да си сътрудничат и поставят на обсъждане актуални въпроси, свързани с приобщаващото образование.

 

Основен документ на Общността е нейният Манифест, който синтезирано излага целите и принципите й на работа. Като най-важни теми за работа и обсъждане бяха изведени: Разясняване на същността на приобщаващото образование и информационна кампания сред българските учители и директори как да прилагат Държавния образователен стандарт за приобщаващо образование; Осъзнаване на общата подкрепа, разписана в ДОС ПО като триъгълен камък на приобщаващото образование; Необходимост от създаване на процедура за координация между институциите при работа по случай; Създаване на обучителни програма за прилагане на ДОС ПО.

 

По време на Общото събрание членовете дадоха силна заявка за личен ангажимент към Общността и готовност да бъдат говорители на промяната в българското образование.“

Източник: http://www.cie-bg.eu/

Списък от Документи