ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Училищен план - прием за ученици в първи клас за учебната 2022-2023 г. в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Ботевград

ЗАПОВЕД

№280/14.03.2022 г.

           На основание чл. 259, ал. 1 от ЗУПО, чл. 31, т. 8 от Наредба №15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, глава IV, раздел I: чл. 41, ал. 1, чл. 43, чл. 44, ал. 1 и чл. 45, ал. 1 от Наредба №10 за организацията на дейностите в училищното образование, решение на Педагогическия съвет - Протокол №5/22.02.2022 г., Протокол №11/22.02.2022 г. от заседание на Обществения съвет, Решение №3/27.01.2022 г. на Общински съвет

 

УТВЪРЖДАВАМ:

 

  1. Училищен  план-прием за учебната 2022-2023 г., както следва:
  1. Брой паралелки в I клас – 2 /две/ паралелки, с брой ученици – 48.

          2.  Брой паралелки в V клас – 2 /две/ паралелки, с брой ученици – 47.

          3.  В останалите класове няма промяна в броя на паралелките.

          4.  Целодневна организация на учебния ден да се осъществява в класовете от Начален етап.

 

  1. Условия за училищен план - прием за ученици в първи клас за учебната 2022-2023 г. в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Ботевград

 

          1. Критерии за прием в I клас:

          1.1.1.  В ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Ботевград по водещ критерии се приемат ученици спрямо постоянния/настоящия им адрес и прилежащи райони, разпределени в четири групи:

          Първа група – постоянен/настоящ адрес на детето в прилежащия район на училището, който не е променян в последните 3 години преди подаване на заявлението.

          Втора група- постоянен/настоящ адрес на детето в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.

           Трета група - постоянен/настоящ адрес на детето в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият адрес е променен през последната 1 година преди подаване на заявлението.

          Четвърта група - постоянен/настоящ адрес на детето извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

          1.1.2. За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика;

          1.1.3. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в училище, се разпределят в първа група, независимо от постоянния/настоящия им адрес;

          1.1.4.  Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат деца от първа група;     

          1.1.5. В I клас по преценка на родителя могат да бъдат записвани и деца, които навършват 6 годишна възраст през годината, когато се осъществява прием в I клас. Задължително условие е наличие на готовност за училище, потвърдено в издаденото на детето удостоверение за задължително предучилищно образование и при наличие на свободни места.

 

 

 

 

          1.2.  При по-голям брой кандидати за прием в първи клас за съответното училище, които отговарят на горепосочените критерии, при класирането се вземат предвид и следните допълнителни критерии:

          1.2.1.  Дете с трайни увреждания над 50%;

          1.2.2.  Дете с двама починали родители;     

          1.2.3.  Деца, които имат брат или сестра, ученици в избраното училище над 12 – годишна възраст;

          1.2.4.  Деца от семейство с повече от две деца;

          1.2.5.  Близнаци се класират заедно;  

          1.2.6. Настоящият/постоянен адрес на детето е в най – голяма близост до училището, като разстоянието се измерва с Google.maps.bg за най – кратък пешеходен маршрут.

 

          2. Необходими документи за кандидатстване за прием в училището:

              - Заявление с актуални данни за детето и родителя по образец от училището;

              - Акт  за раждане /в оригинал/ на кандидатстващия ученик – за справка;

              - Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето /в оригинал/, издаден от служба   ГРАО – за справка;

              - Лична карта на родителя/настойника – за справка;

 

3. Училищна комисия за изпълнение на училищния план-прием в първи клас за учебната 2022-2023 година:

          3.1. Състав на училищната комисия:

                 Председател: Нина Василева Дюлгерска – заместник-директор УД.

                 Членове:

        1. Мариана Василева Гатева – ЗАС.

  1.  Цветелина Цветанова Тончева-Георгиева – старши учител  в  ГЦОУД.
  2.  Нели Тодорова Дакова   – старши учител, чужд език в начален етап на основно образование 1-4 клас.

           3.2. Задължения на училищната комисия:

           3.2.1. Приема заявленията за прием в I и V клас и придружаващите ги необходими документи за удостоверяване на информация – оригинал на акт за раждане на кандидатстващия ученик; лична карта на родителя/настойника; служебна бележка за настоящ адрес;

           3.2.2. Извършва всички дейности по приема на ученици.

           Място за приемане на документи и записване на ученици – канцеларията на училището.

           Работно време: 08:00 ч. до 16:30 ч.

 

           4. График на дейностите за прием на ученици в I клас:

               18.04.2022 г. до 19.05.2022 г. вкл. - Подаване на заявления от родителите/настойниците в училището за участие в 1-во класиране.

               01.06.2022 г. - Обявяване на списъците от 1-во класиране.

               02.06.2022 г. до 10.06.2022 г. вкл. - Записване на учениците след 1-во класиране.

               13.06.2022 г. -  Обявяване на свободните места за 2-ро класиране.

               14.06.2022 г. до 22.06.2022 г.- Подаване на заявления от  родителите. /настойниците в училището за участие във 2-ро класиране.

               23.06.2022 г. – Обявяване на списъците от 2-ро класиране.

               24.06.2022 г. до 30.06.2022 г.- Записване на ученици след 2-ро класиране.

               01.07.2022 г. до 13.09.2022 г. - Попълване на свободните места.

           Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

           Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

Списък от Документи