ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Коледна ваканция

ЗАПОВЕД

№264/22.12.2023 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1. от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед №РД09-2047/28.08.2023 г. на Министъра на образованието и науката

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

  1. Неучебни дни за периода от  23.12.2023 г. до 02.01.2024 г. вкл. – Коледна ваканция.

            Настоящата ми заповед да се сведе до знанието на всички ученици, учители  и персонала в училище в училището за сведение и изпълнение.

      Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Нина Василева – заместник-директор УД.

 

ДИРЕКТОР:

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА