ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Нормативни документи

Списък от Документи

 • Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността свали файл
 • Годишен план 2023-2024 свали файл
 • План за контролната дейност на заместник- директора по УД свали файл
 • Годишен тематичен план на педагогическия съветник свали файл
 • Теми и график на заседанията на ПС свали файл
 • План за квалификационната дейност 2023-2024 свали файл
 • Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация свали файл
 • План на училищния екип за личностно развитие свали файл
 • План на комисията по охрана на труда, защита от природни бедствия, безопасни условия на възпитание, обучение и труд свали файл
 • План на училищната комисия по гражданското, здравното, екологично и интеркултурно образование свали файл
 • Училищен план за превенция и интервенция на тормоза и насилието свали файл
 • План на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни свали файл
 • План на методическо обединение НЕ свали файл
 • План на методическото обединение ПЕ свали файл
 • План ФВС свали файл
 • План на методическо обединение ГЦОУД свали файл
 • Годишна училищна програма ГЦОУД 2023-2024 свали файл
 • Стратегия на училището свали файл
 • Правилник за вътрешния трудов ред свали файл
 • ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД свали файл
 • Етичен кодекс свали файл
 • Вътрешни правила етичен кодекс свали файл
 • План за вътрешно- институционална комисия по БДП свали файл
 • Училищен учебен план 1-7 клас свали файл
 • Правилник за дейността на училището свали файл
 • План за дейстия при бедствия, аварии, пожари и катастрофи свали файл
 • План за контролната дейност на директора и график за изпълнението му свали файл