ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Нормативни документи

Списък от Документи

 • Училищна стратегия за повишаване на качеството на образование свали файл
 • Правила за провеждане на квалификационна дейност свали файл
 • План за действие при тежки зимни условия свали файл
 • План за осигуряване на безопасни условия на възпитание и труд свали файл
 • Правилник за вътрешния трудов ред свали файл
 • Вътрешни правила етичен кодекс свали файл
 • Учебни планове 2022-2023 г. свали файл
 • Годишен план 2022-2023 свали файл
 • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи свали файл
 • Програма за превенция на ранното напускане свали файл
 • План за квалификационната дейност 2022-2023 свали файл
 • План- програма БДП свали файл
 • Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността свали файл
 • План на комисията по охрана на труда, защита от природни бедствия, безопасни условия на възпитание, обучение и труд свали файл
 • ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД свали файл
 • Училищен план за превенция и интервенция на тормоза и насилието свали файл
 • Заповед форми на обучение свали файл
 • План на училищен екип за личностно развитие на ученика свали файл
 • План на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни свали файл
 • План на училищната комисия по гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование свали файл
 • Теми и график на заседанията на ПС свали файл
 • Годишен план МО по ФВ и спорт свали файл
 • План на методическо обединение ГЦОУД свали файл
 • План на методическо обединение НЕ свали файл
 • УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО свали файл
 • Етичен кодекс свали файл
 • Правилник за дейността на училището 2022-2023 свали файл
 • План на методическото обединение ПЕ свали файл