ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Административни услуги

Списък от Документи

  • Процедура- Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища. свали файл
  • Процедура-Преместване на ученици в държавните и в общинските училища. свали файл
  • Процедура-Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища. свали файл
  • Процедура- Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование свали файл
  • Процедура-Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите свали файл
  • Процедура- Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава свали файл
  • Процедура- Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи свали файл
  • Заявление за издаване на отпусно удостоверение свали файл
  • Заявление за записване в първи клас свали файл
  • Заявление за кандидатстване в първи клас свали файл