ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Проекти

Проект: „Развиване на потенциала на учениците и изграждане на нова учебна с...

Виж още

Проектът „По- дигитално училище чрез електронни инструменти за оценка и орга...

Виж още

Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими н...

Виж още

С РЕШЕНИЕ № 601 от 17 август 2022 г. за приемане на Списък на иновативните у...

Виж още

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА Националната програма е разработена в съотв...

Виж още

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА Националната програма е разработена в съотв...

Виж още

  ОУ " Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Ботевград  "  е одобрено ...

Виж още

  ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Обща цел Привличането на родителите в училищн...

Виж още

Основна цел на проекта  е да не се допусне прекъсване на образователния про...

Виж още

Проектът стартира от  07.01.2020 г . с изпълнението на  Дейност 6 „Повиша...

Виж още

 Модул „Културните институции като образователна среда “ Осигуряване на...

Виж още

Участвахме и спечелихме ежегодния конкурс за 2018 г. в рамките на Национална...

Виж още