ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Училищен план-прием за учебната 2023-2024 г

                                                     ИНФОРМАЦИЯ

                           Училищен  план-прием за учебната 2023-2024 г., както следва:

                                       Брой паралелки в I клас – 2 /две/ паралелки, с брой ученици – 44

 

Необходими документи за кандидатстване ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС за учебната 2023-2024 година:

- Заявление с актуални данни за детето и родителя по образец от училището;

- Акт  за раждане (в оригинал) на кандидатстващия ученик – за справка;

- Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето (в оригинал), издаден от служба   ГРАО – за   справка;

- Документи, доказващи наличието на обстоятелства за ползване на допълнителен брой точки при кандидатстването: дете със СОП; дете – сирак (полусирак); документ от ТЕЛК; дете – близнак; брат или сестра в училището.

 

График на дейностите за прием на ученици в I клас:

- 18.04.2023 г. до 19.05.2023 г. вкл. - Подаване на заявления от родителите/настойниците в училището за участие в 1-во класиране.

- 01.06.2023 г. - Обявяване на списъците от 1-во класиране.

- 02.06.2023 г. до 09.06.2023 г. вкл. - Записване на учениците след 1-во класиране.

- 12.06.2023 г. -  Обявяване на свободните места за 2-ро класиране.

- 13.06.2023 г. до 22.06.2023 г.- Подаване на заявления от  родителите. /настойниците в училището за участие във 2-ро класиране.

- 23.06.2023 г. – Обявяване на списъците от 2-ро класиране.

- 23.06.2023 г. до 30.06.2023 г.- Записване на ученици след 2-ро класиране.

- 03.07.2023 г. до 12.09.2023 г. - Попълване на свободните места.

 

Критерии за прием в I клас:

          В ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Ботевград по водещ критерии се приемат ученици спрямо постоянния/настоящия им адрес и прилежащи райони, разпределени в четири групи:

          Първа група – постоянен/настоящ адрес на детето в прилежащия район на училището, който не е променян в последните 3 години преди подаване на заявлението.

          Втора група- постоянен/настоящ адрес на детето в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.

           Трета група - постоянен/настоящ адрес на детето в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият адрес е променен през последната 1 година преди подаване на заявлението.

          Четвърта група - постоянен/настоящ адрес на детето извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.